phat-thich-ca

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

TRẦN THÁNH KINH

TRẦN THÁNH KINH

Lô hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất dao văn
Tùy xứ kết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma-Ha-Tát (3 biến).

KHẤU CHUNG NIỆM PHÁP
Đệ nhất hồi niệm văn :
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhất thiết chúng sinh đẳng, văn niệm Phật thanh, giai đắc bão noãn an lạc A Di Đà Phật.
Đệ nhị hồi niệm văn :
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhất thiết đệ tử đẳng, văn niệm Phật thanh, giai sinh từ bi tâm A Di Đà Phật.
Đệ tam hồi niệm văn :
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhất thiết đệ tử đẳng, niệm văn Phật thanh, giai đăng nhân nghĩa ngạn, A Di Đà Phật.

TỊNH TÂM THẦN CHÚ :

Thái Thượng duyên sinh, ứng biết vô đình, khu tà phọc mỵ, luyện khí bảo tinh, trí tuệ minh tĩnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô táng khuynh, cấp cấp như luật lệnh.

TỊNH THÂN THẦN CHÚ :
Hưng Đạo Đại Vương, an úy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyến minh, Thanh Long Bạch Hổ, đội trượng phân vân. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân, cấp cấp như luật lệnh.

TỊNH KHẨU THẦN CHÚ :
Đan chu khẩu thẫn, thổ nế trừ phận, thiệt thần chính luân, thông mạnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, khước tà vệ chân, hẩu thần hổ bôn, thân khí dẫn tân, tâm thần đan nguyện, linh ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh.

CỬ HƯƠNG THẦN CHÚ :
Tâm hương nhất triện, thấu đạt Cửu Thiên, thanh cung mật vật giáng chân tiên, đệ tử chí tâm bái tọa tiền, ngưỡng kỳ phúc lộc thọ miên duyên.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

THANH CUNG LIỆT TƯỚNG BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Trùng Hưng Danh Tướng, Đại Vương gia thần, tùy sư phá tặc, ái quốc trung quân xỉ thạch mạc từ, doãn địch cần vương chi chí, gian lao bất cãi, trường lưu hứa quốc chi tâm, khuông phù miếu xã, kỷ lặc danh huấn chí linh chí hiển, chí dũng chí nhân.
Trần Triều Liệt Vị Môn Khách Tướng Quân Tôn Giả.

TỨ VỊ VƯƠNG TỬ BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Đại Vương thể tử, trần thất ý thâu, hiếu trung doãn địch, hưu thích dữ đồng, Lục Đầu Giang thượng phá Nguyên binh, bảo Kim âu chi vĩnh điện, Vạn Kiếp rinh trung tùy thánh phụ, lao thạch mã ư kỹ hồi sinh vi tướng hóa vi thần, lịch triều phong tặng, đức ư dân công ư quốc, vạn cổ tôn sùng, chí linh chí hiển, đại hiếu đại trung.
Trần Triều Vương Tử : Hưng Vũ Đại Vương, Hưng Hiến Đại Vương, Hưng Nhượng Đại Vương, Hưng Trí Đại Vương Liệt Vị Tôn Thần Tôn Giả.

PHẠM ĐẠI VƯƠNG BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Nam bang nhân kiệt, Đông A danh thần, hung trung thao lược, chưởng thượng kinh luân, hoành sáo kỷ thu, hộ giang sơn ư bách chiến, tích phù ngũ mạnh, mông dản quyến ư Trùng Hưng, trung hiếu nhất sinh tâm, băng ngọc tiễn đồng vinh chi dự, minh ương thiên tải hội, phong vân phù chung cổ chi linh, tận trung tận hiếu, năng vũ năng văn.
Trần Triều Điện Súy, Thượng Tướng Quân Quan Nội Hầu Phạm Đại Vương Tôn Giả.

ĐỆ NHẤT VƯƠNG NỮ BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Thông minh địa bộ, cốt cách thiên sinh, phi tiên ứng mộng long nữ tá hình, Đông A chi ngọc diệp lưu căn, giáng sơn chúng tá, Nam Việt chi Kim âu vĩnh điện thảo mộc hiệu linh, hương chú xuân viên, thụ kiến nhi rao tiên chỉ điểm, hoa bái trận pháp, huy kỳ nhi Nguyên khấu hổn kinh, Vương Nữ liệt thần phi, môn my quang thái, thâm cung tán nội trị, Triều rã thanh bình, thị tiên thị thánh, tối tú tối linh.
Trần Triều Nhân Tôn Hoàng Hậu, Đệ Nhất Vương Nữ, Quyên Thanh Công Chúa Đại Từ Tôn.

ĐỆ NHỊ VƯƠNG NỮ BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Ngụ phù mạnh phụ, tam giới trích tiên, đoan trang địa tú, cốt cách thiên nhiên, hài đồng nhi thụ dưỡng Trần môn, Vương Nữ liên xưng tỷ muội, kê tự nhi vu quy Phạm tộc, súy thần hảo hợp nhân duyên, tòng tỷ xuân viên, vân chúng tiên gia chi kiếm, tán nhung duy ốc, phong minh dược lĩnh chi chiên, Hiển Thánh, nhi linh thanh thiên cổ, phong thần nhi hương hỏa ức niên, mặc hương di tích phù miếu hàn yên thị Tiên thị Thánh, quy Phật quy thiền.
Trần Triều Phạm Điện Súy Phu Nhân, Đệ Nhị Vương Nữ, Thủy Tiên Công Chúa Đại Từ Tôn.

NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Đông A ngọc diệp, Mam mặc kinh chí chân dung diệu tướng, khuê tú kiều tư, nhị bát thanh xuân, hoàn bội y nhiên đế nữ, tam sinh hồng tịch, sắt cầm tảo chính Vương Phi, trung hiền tụy vu nhất môn, tử nữ vi vương vi hậu, thanh linh truyền ư vạn thế, nhân dân mộ đức, mộ từ, chí nhân chí hiển, đại nguyện đại bi.
Trần Triều Vương Phi, Thiên Thành Thái Trưởng Công Chúa, Nguyên Từ Quốc Mẫu, Cứu Thế Đại Từ Tôn.

KHẢI THÁNH VƯƠNG MẪU BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Đông A Khải Thánh, Trần thị phu nhân, dung tư yễu điệu, tính chất trinh thuần chấp phụ đạo dĩ sự huy hoàng, chu gia thục nữ, đản Mẫu nghi nhi dục thánh tử, tống thế tuyên nhân, đức quán Vương Phi, huyền thập tứ cung, vi chi sử kính ân thùy xích tử, phổ vạn thiên đới mộ chi từ vân tối linh tối tú, toàn đức toàn chân.
Trần Triều Khải Thánh Vương Phu Nhân, Thiện Đạo Quốc Mẫu Nguyên Quân Cứu Thế Đại Từ Tôn.

KHẢI THÁNH VƯƠNG PHỤ BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Đặng tiền phái diễn, Trần - hậu mưu di, đế - vương nhất mạch, huynh đệ đồng chi, chức Thái Úy dĩ bỉnh quân, Hoàng gia vọng trọng, tước thân vương nhi tựu trấn, tôn thất thủ suy ngũ an chi địa mộc thang, đáo xứ nhi thảo hoa sinh sắc, Vạn Kiếp chi sơn hoàn nhiễu, ái lư nhi phong thủy hiến kỳ, đệ huynh chi nghĩa hợp khiêm tam, hổn nhiên thiên tính, Vương Phụ chi đức long càn nhị, thị nhĩ dân di, chí cương chí chính, đại từ đại bi.
Trần Triều Khải Thánh, An Sinh Vương, truy phong Khâm Minh Đại Vương, Linh Hiển Đại Thiên Tôn.

HIỂN THÁNH BÁO CÁO
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ
Đông A đế trụ, Nam Đảo tiên tông, phù quốc cứu dân, đẳng quân thân vu thiên địa, xừ gian thảo loạn,
phấn uy võ vu bắc nam, nhất thân gia quốc chi hoài, ân ưu Khải Thánh, vạn cổ đan thanh nhất bức, trác quán tôn thần, thịnh đức văn ư đại bang, thiên thư quả định, dư linh trấn hồ Việt điện, quỷ tý tiềm hình, võ tước gia phong, thiên cung thống nhiếp hồ văn thân chi địa, lộc tịch thế chưởng, nhân giới sa bà hồ hóa dục chi phương.
Cửu Thiên Vũ Đế, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, Trần Triều Hiển Thánh Thiên Tôn.

KHAI KINH KỆ
Tụng đắc chân kinh độ thế nhân
Toàn gia khang cát hưởng tràng xuân
Phàm tâm nhược thức thần thông pháp
Nhất thiết tai ương tận hóa trần.

ĐẠI VƯƠNG CHÍNH KINH VĂN
Đế tích tại trần thời, khâm mông.
Ngọc chỉ giáng sinh, phù quốc cứu dân, duy trung duy hiếu, huân thành quả mãn tái phụng hồi chứng thần vị, sắc phong.
Cửu Thiên Vũ Đế, trấn trị Nam phương, hiển linh chấn uy, khâm sai văn võ bộ quan, thượng tuân Thánh lệnh, hạ độ nhân gian, tư sát chi hạ giới, chúng đệ tử đẳng, thân tuy đầu thành, nhi tâm bất nội tĩnh, sở dĩ cầu chi hữu ứng, ứng chi bất cửu, chung luân tịch mịch thế đạo nhân tâm, khả thăng tích tai.
Đế kim cứ, Phạm Điện Súy Tướng Quân, cung nghinh thần giá, quan lâm Hà Lạc vọng từ, giáng bút thành kinh, dĩ huân thế viết, nhân ? sinh thiên địa gian, yếu đương tố thánh hiền sự nghiệp, sự nghiệp giả hà, trung hiếu nhi dĩ, trung hiếu vi ngũ luân chi thủ, khuyết nhất bất khả, nhĩ đẳng đương tư : vi tử như hà khắc hiếu, vi thần như hà khắc trung, huynh đệ như hà khắc hòa, phu phụ như hà khắc kính, bằng hữu như hà khắc tín, thượng tắc kính thiên thần, sự tổ tiên, hạ tắc độ âm hồn, hành âm chất, như thử vi nhân, thứ hồ tận đạo, bất nhiên sinh la vương pháp, tử thụ thiên khiển, vĩnh ly nhân loại, bất do nhân đạo, ai tai, nhĩ đẳng ký đầu vi đế đệ tử, tảo tảo hồi đầu phụng hành chúng thiện, năng khứ chủ ác, thủ đôn ngũ luân, thứ hành âm chất, tửu sắc tài khí, nghiêm nhi tuyệt chi, kiêu lận tham ô, cấm nhi giới chi, hành đế nhân nghĩa, bất tuất nhân ngôn thủ đế trung hiếu, bất phân tục niệm, xử gia đình dĩ chất phác di tử tôn dĩ trung hậu, sĩ nông công thương, các hữu thường nghiệp bất luân thâu bạc, hàm quy hậu đức, tự nhiên thần khâm quỷ phả, tai khứ phúc lai, bất tất độc kỳ đế thần, nhi thiên tường vân tập, vạn phúc biền trần, khởi bất lạc tai, nhĩ đẳng miên nhi hành chi, thảng vi chánh huấn, vật tụng đế kinh, lâm chi.

PHẠM ĐIỆN SÚY PHỤNG SOẠN NGŨ PHƯƠNG HỔ THẦN QUAN TÁN, TÁN VIẾT.
Cực nhi ngũ hành, địa chi ngũ phương, nhân chi ngũ luân, thiên chi ngũ thường, ngưỡng nhi quan yên, ngũ đế thị hoàng, hoàn nhi liệt yên, ngũ hầu nghi vương, ngũ kinh ngũ vĩ, vân hán vi chương, ngũ xa ngũ hành, đẩu vận tề quang, đồ thành ngũ điểm, ngũ số chương dã, ngũ thổ toại tính, hậu đức vô cương, ngũ quan tư chức, thuận đức giả xương, như tấu ngũ âm, thần nhân kỳ khương, như điều ngũ vị, đỉnh lại kỳ trương, đế thể năng cần, ngũ cốc dụng lương, đế tâm duy tĩnh, ngũ trầu đốn vương, ư đông ư tây, nam bắc trung ương, biến nhi hóa chi, ngũ nhạc đường đường, vi thanh vi bạch, xích hắc huyền hoàng, thần nhi thông chi, ngũ vị dương dương.

PHẬT THUYẾT CỨU KHỔ CHƠN KINH
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bách thiên vạn ức Phật,
Hằng hà sa số Phật,
Vô lượng công đức Phật,
Phật cáo Át-Nan ngôn :
Thử kinh Đại-thánh
Năng cứu ngục tù
Năng cứu trọng bệnh
Năng cứu bách nạn khổ
Nhược hữu nhân
Đọc tụng nhất thiên biến
Nhất thân ly khổ nạn
Đọc tụng nhất vạn biến
Toàn gia ly khổ nạn
Nam Mô Phật lực uy
Nam Mô Phật lực hộ
Sử nhân vô ác tâm
Linh nhân thân đắc độ
Hồi Quang Bồ Tát
Hồi Thiện Bồ Tát
A Nốc Đại Thiên Vương
Chính Thiện Bồ Tát
Ma hưu ma hưu
Thanh tịnh tỷ khưu
Quan sự đức tán
Tư sự đắc hưu
Chư Đại Bồ Tát
Ngũ Bách A La Hán
Cứu hộ đệ tử (họ và tên) thân
Tất giai ly khổ nạn
Tự nhiên Quán Thế Âm
Anh lạc bất tu giải
Cần đọc thiên vạn biến
Nhất thiết tai ương
Tự nhiên đắc giải thoát
Tín thụ phụng hành
Tức thuyết chân ngôn viết :
Kim ba kim ba đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế, ni a la đế, Tỳ lê nễ đế, ma ha ca đế, Chân lăng càn đế,
Bồ đề tát bà ha. (3 lần).
Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng.
Phật quốc hữu duyên,
Phật pháp tướng nhân,
Thường, lạc, ngã, tịnh,
Chiêu niệm Quán Thế Âm
Mộ niệm Quán Thế Âm
Niệm niệm tòng tâm khởi
Niệm Phật bất ly thân (tâm)
Thiên La Thần, Địa La Thần
Nhân ly nạn, nạn ly nhân,
Nhất thiết tai ương hóa vi trần.
Úm, a dô lạc kế sa bà ha (3 lần).
Quán Âm Đại Sĩ, Tích hiệu Viên Thông
Thập nhị đại nguyện, thệ hoằng thâm,
Khổ hải độ mê tân,
Cứu khổ tầm thanh,
Vô sái bất hiện thân.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

(đại chúng đồng niệm Giải kết thần chú)
Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Giải liễu oan hòa nghiệp tẩy tâm,
Địch lự phát kiền thành,
Kim đối Phật tiền cầu giải kết,
Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Giải liễu tiên sinh oan trái nghiệp,
Bách thiên vạn kiếp giải oan thù,
Vô lượng vô biên đắc giải thoát,
Giải liễu oan diệt liễu tội,
Nguyện kiến đương lai long hoa hội,
Long hoa tam hội nguyện tương phùng,
Vô lượng Bồ Đề chân bất thoái.
Úm sỉ lâm úm bộ lâm diệt,
Kim tra kim tra tăng kim tra,
Ngô kim vị nhữ, giải kim tra,
Chung bất giữ nhữ kết kim tra,
Úm cường chung cường cát chung cát,
Ma ha hội lý hữu thù luật,
Nhất thuyết oan gia ly ngã thân,
Ma ha bát nhã ba la mật.
Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

                                    - Hoàn kinh -
(Sưu tầm : Thiện Duyên.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét